A2G Logo

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal

  • Fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – i egen virksomhet og hos underleverandørene.
  • Sikre virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderer å offentliggjøre en redegjørelse, slik at publikum får tilgang til informasjon om hvordan negative effekter for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres i bedriften.

A2G er gjennom åpenhetsloven pliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å avdekke og unngå negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Både internt i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Aktsomhetsvurderingene i denne redegjørelsen vil håndtere faktisk og potensiell negativ påvirkning (risiko) knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvert år skal redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres på selskapets nettside innen 30. juni hvert år, eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Aktsomhetsvurderinger

Ifølge OECD og norske myndigheter, består en aktsomhetsvurdering overordnet av seks ulike steg:

Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarliggjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i din virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Når du møter på dette har du et ansvar for å for å forsøke å stanse, redusere eller forbygge den negative påvirkningen.

Egen virksomhet

Virksomheten består av morselskap A2G Gruppen AS, og ulike datterselskap: A2G Gruppen, A2G Kompetanse, A2G Profilering, A2G Friluftsbarnehage, A2G Eiendomsdrift & Logistikk og DNA Kompetanse. Hele virksomheten er forpliktet av åpenhetsloven.

Under arbeidet med aksomhetsvurderinger er det gjort ulike tiltak internt for å kartlegge og forebygge faktisk og potensiell negativ påvirkning:

  • Ansvarlighet og styringssystemer er forankret i oppdaterte retningslinjer og prosedyrer som nå ivaretar kravene i åpenhetsloven.
  • Det er daglig leder som skal motta og håndtere innsynsbegjæringer. Disse vil håndteres fortløpende innen gjeldende frister.
  • Den årlige redegjørelsen skal publiseres i kortversjon innen 30. Juni, med intensjon om å vise hvilke fokusområder A2G har jobbet med den siste tiden.
  • Det er gjennomført intervjuer med ulike nøkkelpersoner i virksomheten, hvor det har fremkommet noen fokusområder som A2G på ulike måter skal jobbe videre med: HMS, organisasjonsvekst, ulike risikobilder, sykefravær/arbeidspress og ledelse.
  • Internt system for hendelsesrapportering som skal ivareta rapportering av uønskede hendelser, avvik og varsler, er forbedret og skal lanseres innen kort tid. Det vil opprettet et sekretariat som skal sikre at henvendelser til rapporteringssystemet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.
  • Alle nyansatte får opplæring i A2Gs verdier, holdninger og etiske retningslinjer. Øvrige ansatte vil få en oppfriskning i temaet.

A2G er en organisasjon i vekst, og har tatt mange viktige grep for å sikre forsvarlig og jevn vekst. A2G benytter seg av styringsverktøy og retningslinjer som gir mulighet til å overvåke, og har som intensjon å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjør det mulig å avdekke avvik. Et forslag til forbedring handler derimot om hvordan organisasjonen jobber med eventuelle avvik som bør forbedres.

I leverandørkjeden

En gjennomgang av A2Gs leverandører viser at det er kjøpt varer/tjenester fra totalt 425 leverandører i 2022. Det ble besluttet å hovedsakelig fokusere på leverandører hvor det er handlet for en betydelig sum, og arbeidet er fokusert rundt 79 leverandører.

Det er sett på hvor mange leverandører A2G har for hver vare/tjeneste:

Samtlige av disse 79 leverandørene er kartlagt på ulike aspekter: type produkt/tjeneste som leveres, om virksomheten har aktivitet i andre land, og hvilken fremstillingsmetode/prosess som er involvert i produktet/tjenesten. Deretter er det gjort vurderinger av risiko tilknyttet disse, på en skala fra lav, moderat til høy risiko.

Utvalgte leverandører

Det er valgt ut 9 leverandører til aktsomhetsvurdering. Disse ble valgt ut på bakgrunn av at de har utgjør en moderat til høy risiko på en eller flere av aspektene som er

kartlagt. De 9 leverandørene leverer varer/tjenester innen ulike sektorer: vikarbyrå, råvarer, billeverandør/-service, posttjenester, IT-produkter, software, hygienetiltak/byggdrift. Det er også valgt å aktsomhetsvurdere en samarbeidspartner hvor det er inngått avtale om arbeidspraksis.

Alle de 9 leverandørene fikk tilsendt et spørreskjema, med spesifikke og generelle spørsmål.

Funn og tiltak etter aktsomhetsvurderinger av leverandører

Det er mottatt tilbakemelding fra 5 av 9 leverandører innen fristen.

Tilbakemeldingene fra leverandørene er gjennomgått. Det fremkommer at flere av leverandørene har en risiko tilknyttet brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold.

Der det er avdekket risiko for brudd har leverandøren satt inn nødvendige tiltak. Leverandørene fremstår solide og ansvarlige.

Det ble fra A2Gs side ikke vurdert som nødvendig å gå videre med tiltak for noen av leverandørene.

Det er gjort noen vurderinger rundt hvilke leverandører som bør sees nærmere på, på et senere tidspunkt. Spesielt de 4 leverandørene som ikke besvarte innen frist vil bli kontaktet på nytt.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Som nevnt har A2G kjøpt varer og tjenester fra totalt 425 leverandører i 2022.

A2G skal jobbe videre med å kutte ned på antall leverandører. Både for å kutte unødvendige kostnader, og for å holde mer kontroll på leverandørkjeden.

Ledere og andre ansatte som driver med innkjøp skal få ytterligere opplæring i innkjøpspraksis. Det vil settes strengere krav til bruk av nye leverandører.

Det er utarbeidet en prosedyre for innkjøp for fremtidig utvelgelse og inngåelse av kontrakt med leverandører.

A2G skal inkludere klausuler/spesialvilkår vedrørende åpenhetsloven i fremtidige kontraktsinngåelser.

Ansvarlig samarbeid med ordinære bedrifter

En stor del av veiledningstjenestene skjer i samarbeid med bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Arbeidsgiverne som A2G formidler sine deltakere til, både gjennom arbeidsutprøving, arbeidspraksis, jobbsmak og formidling, bør ha anstendige arbeidsforhold og ikke bryte med menneskerettighetene.

A2G ønsker å ta et tydelig standpunkt vedrørende åpenhetsloven i samarbeidet med ordinære bedrifter.

2022 © A2G Gruppen AS
A2G ser nye muligheter
Personvernerklæring
crossmenu